arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter

Licencje i opłaty

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. artystom wykonawcom przysługuje prawo do wynagrodzenia za eksploatację artystycznych wykonań przez użytkowników takich jak dyskoteki, hotele, supermarkety i inne dokonujące publicznego odtwarzania, przez nadawców radiowych i telewizyjnych, remitentów i innych. Podmiot korzystający z muzyki jest obowiązany zawrzeć stosowną umowę z organizacją zbiorowego zarządzania reprezentującą podmioty uprawnione.