Dokumenty dla Artystów

Znajdziesz tu wszystkie dokumenty, regulaminy oraz inne pliki dotyczące współpracy ze STOART. Powierzenie STOART-owi zbiorowego zarządzania prawami artystów wykonawców jest dokonywane na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie.

Jeżeli chcą Państwo zawrzeć ze STOART umowę o zbiorowe zarządzanie, w pierwszej kolejności prosimy o zapoznanie się z jej treścią i treścią załączników oraz z przyjętym w STOART regulaminem repartycji wynagrodzeń, a następnie o wypełnienie i podpisanie formularza umowy we właściwym wariancie, w zależności od tego, czy zawierają Państwo tę umowę jako:

Do umowy prosimy dołączyć:

Prosimy o przekazanie podpisanej umowy, wraz z odpowiednimi załącznikami, do STOART:

  • osobiście w Biurze STOART w Warszawie albo
  • korespondencyjnie, na adres: Związek Artystów Wykonawców STOART, ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa albo
  • pocztą elektroniczną na adres stoart@stoart.org.pl, wysłaną z adresu, który wskazaliście Państwo w formularzu tej umowy; w takim przypadku prosimy o przesłanie:
    –  skanu wypełnionego i podpisanego przez Państwa egzemplarza umowy wraz z załącznikami albo
    –  wypełnionego elektronicznie formularza umowy opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wraz z załącznikami.

Umowa zostanie zawarta z chwilą jej podpisania przez przedstawicieli STOART, zaś Państwo otrzymają jeden egzemplarz umowy podpisanej przez obie strony.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Członkowskim STOART:

mczapla@stoart.org.pl;       tel.: 22 55 69 280

mbudek@stoart.org.pl;       tel.: 22 55 69 227

imichalak@stoart.org.pl    tel.: 22 55 69 246

 

Umowa o zbiorowe zarządzanie może być też zawarta z podmiotem reprezentującym artystów wykonawców (agentem, orkiestrą, filharmonią itd.). W celu zawarcia takiej umowy prosimy o kontakt ze STOART.