Powrót

Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego przyjęta przez PE

W dniu 26 marca 2019 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa ta stanowi istotny krok w kierunku poprawy sytuacji artystów wykonawców, których muzyka jest eksploatowana w internecie.

W przypadku, gdy artyści udzielają licencji lub przenoszą prawo do eksploatacji swoich wykonań, dyrektywa przyznaje im prawo do odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia. Zobowiązuje ponadto licencjobiorców i nabywców tych praw do udzielania informacji o przychodach osiągniętych z tytułu eksploatacji artystycznych wykonań. Jeżeli wynagrodzenie artystów okaże się niewspółmiernie niskie w porównaniu do tych przychodów – dyrektywa umożliwia jego podwyższenie. Jeżeli natomiast nabywca praw w ogóle nie korzysta z artystycznego wykonania – artyści będą mogli swoje prawa odzyskać.

 

Po zaakceptowaniu dyrektywy przez Radę UE i jej publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, co powinno nastąpić w najbliższych miesiącach, państwa członkowskie będą miały 2 lata na jej wdrożenie do prawa krajowego. STOART będzie brał aktywny udział w tym procesie, tak aby dyrektywa została w Polsce wdrożona w sposób jak najbardziej korzystny dla artystów, w szczególności mając na uwadze odpowiednie wynagrodzenie z tytułu udostępniania muzyki online.