O STOART
fot. Izabela Lachowicz

O STOART

Jesteśmy największą polską organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych. Chronimy prawa ponad 700 000 artystów polskich i zagranicznych.

Zakres naszego działania obejmuje zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych praw do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz pobór, podział i wypłatę wynagrodzeń dla artystów wykonawców na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalanie
  • zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artystycznych wykonań, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
  • wprowadzenie do obrotu
  • najem oraz użyczenie
  • publiczne odtwarzanie
  • nadawanie
  • reemitowanie 
  • publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
  • wyświetlanie

Od ponad 20 lat dbamy o prawa artystów.

Wynagrodzenia na rzecz artystów inkasujemy na podstawie umów zawieranych z użytkownikami korzystającymi z artystycznych wykonań  m.in. w działalności nadawczej (radio, TV, multipleksy cyfrowe) oraz odtwarzających je publicznie w dyskotekach, klubach, galeriach handlowych, restauracjach, pubach, hotelach i każdej innej działalności handlowej i usługowej, której elementem integralnie niezbędnym lub uzupełniającym, wpływającym na jej atrakcyjność jest odtwarzana muzyka. STOART zbudował sieć przedstawicielstw terenowych obejmujących swoim zasięgiem terytorium całego kraju w celu sprawnego pobierania wynagrodzeń dla artystów. Nasi inspektorzy monitorują rynek odtwarzania, zawierają umowy i dbają, aby korzystanie z artystycznych wykonań chronionych przez STOART odbywało się w prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem. Rozbudowa struktury terenowej spowodowała zwiększenie efektywności inkasa wynagrodzeń na rzecz artystów wykonawców.

STOART stworzył unikalny system cyfrowego gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących eksploatowania utrwalonych artystycznych wykonań utworów, co, zważywszy na ich skomplikowaną materię (w wykonaniu jednego utworu może brać udział nawet stukilkudziesięciu muzyków), znacznie usprawnia repartycję wynagrodzeń należnych naszym artystom. W lipcu 2016 r. uruchomiliśmy platformę eWykonawca.pl, która umożliwia uprawnionym wgląd do indywidualnych kont wynagrodzeń naliczanych przez STOART.

Artyści, którzy powierzyli STOART swe prawa do artystycznych wykonań wpisywani  są do międzynarodowej bazy danych IPD (International Database), dzięki czemu mogą być identyfikowani na całym świecie.

Istotnym segmentem działania STOART jest uczestnictwo w systemie

Istotnym segmentem działania STOART jest  uczestnictwo w systemie międzynarodowej ochrony i zarządzania prawami do artystycznych wykonań. Aktywny udział w pracach AEPO - ARTIS (Association of European Performers’ Organizations) oraz SCAPR (Societies Council for the Administration of Performers Rights) zaowocował podpisaniem umów o wzajemnej reprezentacji z  pokrewnymi organizacjami zagranicznymi  co skutkuje lepszą ochroną naszych artystycznych wykonań w tych krajach.

STOART samodzielnie bądź we współpracy z funkcjonującymi w podobnym obszarze instytucjami i organizacjami współdziała na rzecz ochrony praw do artystycznych wykonań i zapewnienia artystom wykonawcom słusznego i sprawiedliwego wynagrodzenia za komercyjne korzystanie z ich dorobku. Jesteśmy uczestnikiem międzynarodowej kampanii FAIR INTERNET for performers. Organizujemy konferencje i spotkania środowisk twórczych i artystów, a także  dla instytucji oraz organizacji biznesowych mających na celu propagowanie społecznej świadomości w zakresie ochrony i zarządzania prawami artystów wykonawców.  

STOART jest aktywnym promotorem wydarzeń muzycznych, takich jak festiwale, koncerty, przedsięwzięcia edukacyjne, wydawnicwa fonograficzne - renomowanych, ale i tych organizowanych na rzecz debiutujących młodych muzyków. W ten sposób wspieramy aktywność artystyczną naszych członków, bo wierzymy, że w muzykę warto i należy inwestować.