Powrót

Informacja Zarządu w sprawie Zebrań Wyborczych

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29-30 listopada 2022 r. odbyły się Zebrania Wyborcze Związku Artystów Wykonawców STOART, podczas których – zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu STOART – członkowie stowarzyszenia wybrali 201 delegatów w ramach trzech gatunków muzyki: jazzowej, klasycznej i rozrywkowej

Na początku grudnia 2022 r. do Zarządu STOART wpłynął szereg pism, w których grupa członków STOART – wybitnych muzyków jazzowych – zgłosiła zastrzeżenia dotyczące przeprowadzonego wyboru delegatów w ramach gatunku muzyka jazzowa. Zastrzeżenia te są obecnie analizowane.

Pragniemy równocześnie przypomnieć, że zgodnie z art. 10 ust. 1f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. 1293 ze zm.), jeżeli kadencja władz stowarzyszenia upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Natomiast zgodnie z § 26 ust. 2 Statutu STOART kadencja władz nowej kadencji rozpocznie się z dniem prawomocnego zebrania się Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, na którym zostaną wybrani nowi członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.