Powrót

Komunikat w sprawie art. 15l oraz faktur wystawianych Użytkownikom

Z uwagi na liczne mail-e i telefony z prośbą o wyjaśnienia odnośnie aktualnej sytuacji wyjaśniamy, iż w grudniu 2020 zmieniono tzw. specustawę COVID-19, m.in. w zakresie kwalifikacji przedsiębiorców do wstrzymania pobierania opłat przez organizacje zbiorowego zarządzania.

Skutkiem tego, ta część użytkowników, która dotychczas była objęta wstrzymaniem poboru wynagrodzeń (dotyczy to użytkowników, którzy na bieżąco regulowali swoje zobowiązania i nie mieli długów za okres korzystania z muzyki przed epidemią), a która nie jest obecnie objęta zakazami prowadzenia działalności, przestała być objęta wstrzymaniem i z tego powodu byliśmy zobowiązani wystawić i wysłać faktury VAT.

W marcu 2020 r. do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa COVID-19) dodany został art. 15l, który wstrzymał m.in. pobieranie wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania, w tym dla STOART, za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych (co miało odciążyć przedsiębiorców w czasie epidemii).  Ustawodawca nie wprowadził zwolnienia z obowiązku uiszczania wynagrodzeń, jedynie wstrzymał ich pobieranie. Potwierdził to Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w odpowiedzi na interpelację poselską nr 8808: „omawiany przepis nie powinien być interpretowany jako skutkujący umorzeniem zobowiązań na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania. „Wstrzymanie” poboru wynagrodzeń oddala jedynie moment ich poboru” (pełna treść stanowiska Ministra dostępna na stronie internetowej Sejmu).

W miesiącach, w których z powodu wprowadzonych zakazów lub ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej muzyka nie jest przez Państwa odtwarzana, wynagrodzenie na rzecz artystów reprezentowanych przez STOART nie jest należne i za te okresy nie wystawiliśmy Państwu faktur, jednakże za te miesiące, w których muzyka była odtwarzana wynagrodzenie należy uregulować.

W przypadku gdy otrzymali Państwo fakturę za okres, w którym byli Państwo objęci zakazem działalności – prosimy o kontakt mailowy w celu wyjaśnienia sprawy.

W grudniu 2020 r. miała miejsce wspomniana powyżej zmiana przepisów w zakresie kwalifikacji przedsiębiorców do wstrzymania poboru wynagrodzeń – zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 15l ust. 1 specustawy COVID-owej wstrzymaniem objęci są ci przedsiębiorcy i podmioty spełniający kryteria wskazane ustawą, którzy są obecnie objęci zakazem prowadzenia działalności (zakazem, a nie ograniczeniami).

STOART od tego momentu był zobowiązany m.in. przepisami ustawy o VAT, która określa terminy na wystawienie faktur VAT, do wystawienia faktur za cały uprzednio niezafakturowany rok 2020, dlatego w tej chwili otrzymali Państwo faktury.

Ponadto, zmienione przepisy (art. 15l ust. 4) wprowadzają możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o obniżenie wynagrodzenia proporcjonalnie do spadku przychodów w okresie epidemii w porównaniu do analogicznego okresu poprzedzającego epidemię. Zatem jeśli Państwa przychody w roku 2020 spadły w porównaniu do 2019, mogą Państwo zwrócić się o obniżenie należnego wynagrodzenia zanim je Państwo uregulują. Dotyczy to także należności za kolejne miesiące, w których obowiązywać będzie wspomniany przepis.

Wydłużyliśmy do 28 lutego 2021 r. czas zapłaty dla należności za 2020 rok (właściwy termin zapłaty znajduje się na fakturach), mają Państwo zatem czas na złożenie wniosku przed upływem tego terminu.

Zmianę przepisów traktujemy jako rozsądne i sprawiedliwe rozwiązanie – ponieważ płacą ci, którzy korzystają z muzyki, i w przypadku spadku przychodów w trudnym dla większości okresie pandemii – mogą zapłacić mniej, równocześnie na bieżąco regulując swoje zobowiązania. Dotychczasowe przepisy były bardzo niekorzystne dla reprezentowanych przez nas uprawnionych – np. artyści wykonawcy (a są to dziesiątki tysięcy osób) byli grupą mocno dotkniętą finansowo skutkami ograniczeń i zakazów a dodatkowo ograniczono im wpływy z publicznego odtwarzania muzyki. Były one również niekorzystne dla przedsiębiorców – bowiem gdyby wszystkie faktury zostały wystawione dopiero po zakończeniu epidemii – mogłoby to być bardzo dotkliwe.

Link do ustawy wprowadzającej zmiany do artykułu 15l (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Tu znajdą Państwo tekst ujednolicony specustawy Covid19.

Jeżeli są Państwo zainteresowani obniżeniem wysokości wynagrodzenia – na stronie znajduje się formularz wniosku, który należy po wypełnieniu odesłać na adres: stoart@stoart.org.pl. Po jego otrzymaniu i zweryfikowaniu opiekun Państwa umowy wystawi faktury korygujące do faktur, lub skontaktuje się z Państwem. Jeśli zamierzacie Państwo występować o obniżenie wysokości wynagrodzenia, prosimy aby nie zwlekać z przesłaniem formularza.

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami terenowym (lista dostępna na stronie http://stoart.org.pl/kontakt lub z opiekunem umowy – informacje o danych kontaktowych do opiekuna umowy znajdą Państwo po zalogowaniu się na stronie https://elicencja.pl).  Z uwagi na dużą liczbę zapytań możemy mieć trudności z szybkim udzieleniem odpowiedzi każdemu, kto będzie się z nami kontaktował i zalecamy kontakt mail-owy, i prosimy o cierpliwe oczekiwanie na odpowiedź.

Przepraszamy za niedogodności, zapewniamy, że rozumiemy Państwa trudną sytuację i prosimy o wzajemne zrozumienie.

Grajcie z nami – Gramy Fair.