Powrót

Nasz krótki komentarz do pisma rozsyłanego przez dyrektora SAWP do artystów.

Szanowni Artyści! Przed kilkoma dniami Dyrektor Biura Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP – pan Jarosław Kamiński rozpowszechnił pocztą elektroniczną wśród Członków SAWP list noszący tytuł „Protest przeciwko działaniom STOART”. Odnosimy się do tej wiadomości.

Sprzeciw Dyrektora Kamińskiego budzą rzekomo „powzięte informacje” o dyskryminowaniu na krajowym rynku publicznego odtwarzania polskich artystów wykonawców poprzez nakłanianie użytkowników do odtwarzania „tylko i wyłącznie muzyki zagranicznej”.

Zarząd STOART, oceniając inspiracje tego listu, jego pełną nadużyć treść, a zwłaszcza naruszające dobre imię naszej organizacji konkluzje zawarte w tym tekście, dostrzega w takim sposobie działania próbę wywołania hałaśliwego zamętu, w celu odwrócenia uwagi od własnych poczynań. 

Obłuda owego „protestu” polega na formułowaniu zarzutu dyskryminacji środowiska polskich artystów wykonawców przez organizację, która bezrefleksyjnie powierzyła dużą część uprawnień członków SAWP organizacji producenckiej ZPAV – reprezentującej przede wszystkim interes zagranicznych koncernów wydawniczych.

SAWP kwestionuje realizację porozumienia zawartego przez STOART i SAWP w sprawie podziału repertuaru i wynagrodzeń z publicznego odtwarzania. Warto może zwrócić uwagę, że nie tylko z definicji ale i z mocy prawa porozumienie dotyczące zobowiązań wzajemnych wymaga poszanowania zasady lojalności wyrażającej się we współdziałaniu. W tym konkretnym przypadku strony zobowiązały się, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory związane z wykonywaniem umowy rozstrzygać w drodze negocjacji.” W razie braku zgody spory ma rozstrzygać właściwy sąd. Widocznie jednak zabrakło faktów i dostatecznej porcji „powziętej informacji” aby skorzystać z przewidzianych środków, więc trzeba było sięgnąć po wypróbowany w praktyce sposób – inwektywy. To tyle na temat „stylu” działania SAWP. Zgodnie z jego życzeniem kwestie merytoryczne zostaną przez STOART odpowiednio przedstawione w trybie nadzorczym.

Zarząd ZAW STOART