Powrót

Oświadczenie Zarządu ZAW STOART w sprawie aktualizacji informacji dotyczących podmiotów zbiorowych

Szanowni Państwo,

Zarząd ZAW STOART pragnie poinformować, że zgodnie z postanowieniami
Ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. 2018 poz. 1293), podjęto niezbędne kroki mające na celu dostosowanie dotychczasowych umów regulujących wypłaty tantiem do obowiązującego stanu prawnego.

ZAW STOART, dążąc do rzetelnego wypełniania nakładanych na niego przez ustawodawcę obowiązków, przygotował projekty umów, które zostały przekazane wszystkim podmiotom zbiorowym współpracującym z naszą organizacją.

Pomimo stale rosnącej liczby podmiotów, które już zaakceptowały proponowane umowy, to niestety nadal odnotowujemy takie, które nie przedsięwzięły żadnych działań w tym zakresie.

Informujemy, że zaniechanie podjęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie przez te podmioty uniemożliwia ZAW STOART zlecenie wypłaty należnych środków Artystom Wykonawcom. Pragniemy również podkreślić, że w takiej sytuacji zgromadzone środki nie przepadną, lecz ich wypłata ulegnie opóźnieniu do momentu podpisania stosownej umowy.

Działania ZAW STOART mają na celu przede wszystkim zrealizowanie obowiązku wypłaty wynagrodzenia Artystom Wykonawcom, wynikającego z ustawy. Ponadto, podkreślamy, że jako organizacja ponosimy dodatkową odpowiedzialność za skrupulatne wykonywanie powierzonych nam przez ustawodawcę zadań, zmierzających do pełnej ochrony interesów artystów wykonawców.

Zawarcie umów w przedstawionym kształcie jest konieczne do realizacji powyższych celów.