Powrót

Walne Zebranie Delegatów ZAW STOART 2024 - podsumowanie

23 czerwca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Artystów Wykonawców STOART. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli naszej organizacji, którzy przyjechali do Warszawy z całej Polski. Zebrania było okazją do podsumowania minionego roku, zatwierdzenia kluczowych sprawozdań oraz wytyczenia kierunków na przyszłość, które pozwolą na dalszy rozwój stowarzyszenia.

Przewodniczący Zarządu ZAW STOART przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności organizacji, zwracając szczególną uwagę na działania wdrażane w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pan Artur Gadzała podsumował również projekty realizowane w 2023 roku, które miały istotny wpływ na rozwój Stowarzyszenia.

Delegaci rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdania z działalności ZAW STOART, w tym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023. Podjęto również decyzje dotyczące podziału wyniku finansowego za ten okres. Przedstawione zostały także sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, które zostały zatwierdzone przez delegatów. Zarówno członkom Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium za wykonanie obowiązków w okresie od 30 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Delegaci zatwierdzili zmiany w Regulaminie Funduszu Socjalnego oraz Regulaminie Funduszu Promocyjnego, mające na celu lepsze zarządzanie środkami oraz wspieranie działalności artystycznej. Przewodniczący Komisji Statutowej omówił proponowane zmiany w Regulaminach zachęcając delegatów do aktywnego włączenia się w proces ich tworzenia. Dyrektor Biura Wykonawczego ZAW STOART Bogdan Pająk przedstawił informacje dotyczące bieżącej działalności organizacji oraz planów na przyszłość, omawiając kluczowe inwestycje i zmiany planowane w 2024 roku.

Walne Zebranie Delegatów zakończyło się podsumowaniem prac i zamknięciem obrad. Dziękujemy wszystkim delegatom za udział w spotkaniu. Dzięki wspólnym wysiłkom, ZAW STOART jako największa polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, może kontynuować i być aktywnym promotorem kultury muzycznej w Polsce.