Powrót

Warunki zawierania i wypowiadania umów o zbiorowe zarządzanie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, Zarząd Związku Artystów Wykonawców STOART dostosował warunki zawierania i wypowiadania umów, na mocy których STOART zbiorowo zarządza prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, do wymagań tej ustawy.

Zgodnie z nowymi zasadami, powierzenie STOART-owi zbiorowego zarządzania prawami artystów wykonawców będzie odbywać się na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie. Natomiast członkostwo w STOART będzie można uzyskać składając deklarację członkowską.

Zapraszamy Artystów do zapoznania się z informacjami na ten temat, zamieszczonymi w sekcji „Dla Wykonawców”.

Nowe dokumenty zastąpią stosowany do tej pory wzór „Zobowiązania Organizacyjnego”, przy czym dotychczasowe oświadczenia o powierzeniu praw i przystąpieniu do STOART, dokonane na podstawie „Zobowiązania Organizacyjnego”, pozostają w mocy.