Powrót

Ważny głos artystów i twórców europejskich w sprawie prawidłowej implementacji art. 18 dyrektywy o prawie autorskim.

Latem 2020 r. w ramach kampanii #PayPerformers wśród artystów wykonawców z państw Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii przeprowadzono ankietę dotyczącą ochrony ich praw w serwisach streamingowych. Wzięło w niej udział ponad 5 800 osób z 27 państw, w tym 334 artystów z Polski, zarówno muzyków (ok 70% spośród polskich respondentów) jak i wokalistów (ok 30%).

Wyniki ankiety pokazały wysoki poziom zaufania artystów do organizacji zbiorowego zarządzania jako podmiotów najlepiej chroniących ich interesy. W Polsce takie zaufanie zadeklarowało 82% osób biorących udział w ankiecie.

Pomimo wciąż rosnącej skali korzystania z muzyki w serwisach streamingowych, za czym idą ogromne zyski, poziom wynagrodzeń wypłacanych artystom jest nieproporcjonalnie niski. Ponad 52% respondentów z Polski nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia z tego tytułu, a 26% wykonawców otrzymało mniej niż 100 euro rocznie. Niecałe 20% artystów osiągnęło przychody na poziomie 100-1000 euro rocznie a mniej niż 2% - pomiędzy 1-5 tys. euro rocznie. Podane kwoty uwzględniają zarówno przychody otrzymywane od producentów, serwisów streamingowych, jak i organizacji zbiorowego zarządzania.

 Warto przy tym podkreślić, że dotyczy to wynagrodzenia także za najpopularniejsze wykonania, które w przypadku 40% respondentów z Polski zostały w serwisach streamingowych odtworzone ponad 100 tysięcy razy (w tym w ponad 14% przypadków liczba odtworzeń wyniosła od 1 mln do 10 mln, w ponad 7% przypadków – od 10 do 100 mln razy, a 1% ankietowanych zadeklarowało ponad 100 mln odtworzeń). Pomimo tak znaczącej skali korzystania, w żadnym z tych przypadków wysokość otrzymanego wynagrodzenia nie przekroczyła pułapu 5 tys. euro rocznie.

 Ta dysproporcja musi zostać jak najszybciej wyeliminowania, tym bardziej w dobie pandemii COVID-19, kiedy artyści zostali pozbawieni większości stałych dochodów, zaś zyski usługodawców internetowych poszybowały w górę. Okazją do naprawy tego stanu będzie wdrożenie dyrektywy 2019/790 o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do zapewnienia artystom odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia (art. 18). STOART od dawna opowiada się za wdrożeniem powyższej zasady poprzez przyznanie artystom niezbywalnego prawa do wynagrodzenia, także za korzystanie z muzyki przez serwisy streamingowe, wypłacanego za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.

Więcej do obejrzenia w filmiku AEPO-ARTIS