Powrót

Zebranie delegatów STOART podsumowało kadencję organów organizacji

Zarząd Związku Artystów Wykonawców STOART z satysfakcją informuje wszystkich Członków naszej Organizacji, że przeprowadzone w dniu 25 września br. Walne Zebranie Delegatów STOART podjęło decyzje o:

-Rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Związku Artystów Wykonawców STOART, w tym sprawozdania finansowego, za rok obrotowy 2021; (bardzo pozytywnie ocenionego przez biegłego rewidenta);

-Zatwierdzeniu Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów STOART (przewidującego możliwość zdalnego udziału Delegatów w Zebraniu);

-Zatwierdzeniu Regulaminu Zebrania Wyborczego Delegatów STOART - przewidującego możliwość zdalnego wyboru Delegatów ;

-Zatwierdzeniu  sprawozdania z działalności Zarządu w mijającej kadencji  organów STOART;

-Odmowie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej STOART;

-Pozytywnym skwitowaniu wykonania obowiązków członka organów dla wszystkich członków Zarządu (9 osób) i 2 członków Komisji Rewizyjnej oraz odmowie udzielenia absolutorium dla 3 członków Komisji Rewizyjnej STOART.

Zebranie Delegatów STOART przesądziło także o przeprowadzeniu procesu wyłaniającego władze STOART w terminie następującym niezwłocznie po dostosowaniu okoliczności technicznych i formalnych do wymagań uchwalonych Regulaminów – o czym będziemy informować Naszych Członków.